ДОГОВІР-ОФЕРТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

1. Загальні положення


1.1. Фізична особа підприємець Рожков Володимир Володимирович, іменована надалі Виконавець, Ідентифікаційний номер платника податків 3405102459, адресує цей Договір-оферту (далі за текстом – Оферта) будь-якій особі (невизначеному колу осіб), чия особа буде виражена готовність скористатися послугами Виконавця (далі – Замовник).

1.2. Договір-оферта є офіційною пропозицією Виконавця (офертою) з надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Послуги) і містить всі істотні умови договору надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договор). Користування матеріалами Сайту та Оплата Послуг Замовником є повним та беззастережним акцептом  публічної Оферти. Здійснюючи акцепт Оферти у порядку, визначеному п. 1.3 Договору-оферти, Замовник гарантує, що він ознайомлений, погоджується та повністю приймає всі умови Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті Оферти та розуміє, що акцепт Оферти у порядку, зазначеному у п. 1.3 Договору-оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті. Здійснюючи дії з акцепту Оферти, Замовник гарантує, що має законні права вступати у договірні відносини з Виконавцем.

1.3. Оферта розміщується на сайті Виконавця за адресою https://espanita.com.ua/public_offer. Виконавець має право в будь-який час вносити зміни до умов Оферти. Зміни до умов Оферти починають свою дію з моменту опублікування їх на сайті Виконавця. Договір-оферта не вимагає скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем (далі - Сторони), зберігаючи при цьому повну юридичну силу. Оферта (Договір) вважається акцептованим на момент початку використання матеріалами сайту або оплатою Послуг.

1.4. Поняття та терміни, що використовуються в цій Оферті:

1.4.1. Сайт Виконавця - інтернет-ресурс https://espanita.com.ua

1.4.2. Користувач – фізична особа – Замовник або його представник, що сплатив послуги Виконавця.

1.4.3. Електронна пошта Користувача — електронна пошта, вказана Користувачем під час реєстрації на Сайті Виконавця.

1.4.4. Електронна пошта Виконавця — cursos@espanita.com.ua

1.4.5. Послуги (Послуга) – надання Користувачеві інформаційно-консультаційних послуг у вигляді попереднього записаного та розміщеного для перегляду на сайті Виконавця онлайн відеокурсу, або у вигляді онлайн-уроків з реальними викладачами, або інших інформаційних матеріалів, розміщених на сайті Виконавця або на інших електронних ресурсах. Послуги надаються відповідно до теми, вартості, термінів надання, зазначених у Програмі онлайн-курсу та Прейскуранті Виконавця.

1.4.6. Онлайн відеокурс або вебінарний курс – послуги для Користувача за темою, обраною та оплаченою Замовником, та у строки, зазначені на Сайті Виконавця для відповідної теми. Під час проведення онлайн відеокурсу Виконавець надає Замовнику:

  • доступ до перегляду відеозаписів та інших інформаційних матеріалів, сплачених Замовником;
  • можливість користуватися іншими інформаційними матеріалами, текстовими та інтерактивними, які входять до оплаченого курсу.

1.4.7. Онлайн уроки (Онлайн заняття) – послуги для Замовника за темою, обраною та оплаченою Замовником відповідно до формату та розкладу, узгодженого з Замовником. Під час проведення онлайн уроків (занять) Виконавець надає Замовнику:

  • участь в індивідуальних чи групових заняттях з реальним викладачем, у режимі реального часу, використовую для цього відео, аудіо та інші інтерактивні можливості сайту.
  • доступ до онлайн-перегляду відеозаписів занять онлайн-курсу, доступ до інформаційних матеріалів у вигляді презентації або текстових матеріалів в електронному вигляді;
  • роз'яснення та відповіді на запитання щодо теми онлайн-курсу через Інтернет;
  • одержання завдань для виконання практичних робіт, у тому числі у вигляді онлайн-тестування.

2. Предмет договору


2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов'язується надати Послуги, а Замовник зобов'язується сплатити Послуги.

2.2. Види та найменування онлайн курсів, занять, перелік тем, форма реалізації занять, терміни надання Послуг та інші необхідні характеристики занять, а також вартість курсів та уроків вказується в Прейскуранті Виконавця.

2.3. Прейскурант Виконавця публікується на Сайті Виконавця за адресою https://espanita.com.ua/prices. Програми онлайн курсів публікуються на Сайті Виконавця на сторінках, що відповідають темам або рівням. Замовник зобов'язується вибрати необхідний онлайн відеокурс(и) або онлайн уроки, відповідно до Прейскуранту Виконавця.


2.4. Для надання послуг Виконавець має право залучати співвиконавців на свій вибір.

2.5. Послуги надаються через Інтернет. Якщо програма онлайн відеокурсу або онлайн уроку вимагає використання іншого програмного забезпечення для отримання Послуг Замовником, Виконавець надає Замовнику інформацію про способи отримання, встановлення та використання цього програмного забезпечення. Інформація та інші матеріали, надані Замовнику Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, є конфіденційною інформацією, призначеною виключно для Користувача. Якщо Замовник допустить поширення зазначеної інформації в будь-якій формі, він несе відповідальність перед Виконавцем відповідно до п. 4.9. цієї угоди.

 

3. Порядок надання послуг


3.1. Доступ до записаних онлайн відеокурсів відкривається негайно після оплати Послуги Замовником за умови 100% попередньої оплати їх вартості.

3.1.1. Датою початку надання Послуги вважається дата початку онлайн відеокурсу або першого онлайн уроку.

3.1.2. У разі придбання Замовником не обмеженого в часі доступу до онлайн відеокурсу(ам) Послуга надається без обмеження терміну. У разі придбання Замовником обмеженого в часі доступу до онлайн відеокурсу(ам) Послуга надається протягом терміну, зазначеного в описі курсу.

3.1.3. Якщо програма онлайн-курсу передбачає лише самостійне вивчення матеріалів та виконання практичних завдань Замовником, то датою початку надання Послуги вважається дата надання доступу Користувача до Послуги. При цьому зобов'язання Замовника за Договором вважаються повністю виконаними на момент надання доступу Користувача до Послуги.

3.2. Реєстрація на пробне заняття здійснюється автоматично за допомогою телеграм-ботів. Під час реєстрації Користувач надає свої ім'я, прізвище та телефон. Факт реєстрації на пробне заняття, надання особистих даних та/або оплата послуг означає, що користувач прийняв умови публічної оферти.

3.3. Послуга онлайн уроків у режимі реального часу вважається наданою Виконавцем у момент закінчення кожного онлайн уроку. У випадку, якщо Замовник здійснив передоплату за певну кількість занять, то з оплаченого авансу після закінчення кожного онлайн уроку списується вартість цього уроку, а послуга вважається виконаною Виконавцем щодо проведеного уроку.

3.4. У разі оплати доступу до матеріалів сайту або до онлайн уроків щомісячно Замовник повинен заздалегідь, до 25 числа поточного місяця здійснити оплату 100 (сто)% вартості за наступний календарний місяць. У разі відсутності оплати доступ до матеріалів сайту та онлайн-уроків припиняється в останній день календарного місяця. У випадку, якщо Замовник здійснює передоплату за кілька місяців наперед, вартість місячного доступу списується з його авансу першого дня календарного місяця. У цей момент послуга вважається виконаною і Замовник не має права вимагати повернення коштів навіть якщо він не відвідував заняття або не користувався матеріалами сайту. У випадку, якщо Замовник хоче припинити доступ до онлайн уроків або повністю від них відмовитися, він повинен попередити Виконавця до 25 числа поточного місяця про це. Якщо Замовник не виконає цієї вимоги, то першого числа наступного місяця з його авансу буде списано суму місячної оплати, і Замовник не має права вимагати припинення доступу або повернення авансу за цей сплачений місяць.

3.5. Кожне заняття може бути записане Виконавцем. Посилання на відео проведеного заняття надається Замовнику за потреби. Замовник може переглядати записи проведених уроків протягом трьох (трьох) діб з моменту закінчення заняття. Після цього Виконавець має право видалити відео зі свого сервера. Запис занять не є обов'язком Виконавця, а виконується ним відповідно до його технічних можливостей, на розсуд Виконавця. Замовник може переглядати відео в режимі онлайн з сервера Виконавця, але не має права завантажувати відео з сервера, надавати посилання для перегляду або передавати такі відео третім особам. Здійснюючи акцепт цієї Оферти Замовник підтверджує свою згоду на відеозапис занять за його участю та надання перегляду таких занять іншим Замовникам та Виконавцю.


4. Права та обов'язки сторін


4.1. Замовник зобов'язується оплачувати Послуги у порядку, розмірі та у строки, передбачені Договором-офертою та Прейскурантом.

4.2. Замовник зобов'язується не використовувати інформацію, отриману від Виконавця способами, які можуть призвести до заподіяння шкоди інтересам Виконавця, не поширювати інформаційні матеріали, отримані при наданні Послуги, в Інтернеті, а також будь-якими іншими способами.

4.3. Виконавець зобов'язується: Організувати та забезпечити належне надання Послуг відповідно до Договору-оферти; дотримуватися узгодженого Сторонами графіку онлайн уроків; забезпечити Замовника необхідними навчально-методичними матеріалами; використовувати всі особисті дані та іншу конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати і не показувати третім особам документацію та інформацію про Замовника, що знаходиться в нього;

4.4. Замовник має право: Вимагати від Виконавця надання інформації з питань організації та забезпечення належного надання Послуг. Вимагати належного та своєчасного надання Послуг Виконавцем. Відмовитись від виконання Договору за умови оплати Виконавцю фактично здійснених останнім витрат на надання Послуг.

4.5. Звертатися до Виконавця з усіх питань, пов'язаних із наданням Послуг, а також ставити запитання, пов'язані з наданням Послуг.

4.6. Виконавець має право: Самостійно визначати форми та методи надання Послуг виходячи з вимог законодавства України, а також конкретних умов Договору-оферти з урахуванням побажань Замовника. Самостійно визначати склад фахівців, які надають Послуги, та на власний розсуд розподіляти між ними роботу. Вимагати оплати за надані Послуги. Відмовитись від виконання Договору за умови повного відшкодування ним Замовнику невитраченої оплати. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором.

4.7. У разі ненадання або неповного або неправильного подання Замовником інформації Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до надання необхідної інформації.

4.8. У випадку, якщо Замовник допустить порушення вимог, зазначених у п. 4.2 цього Договору, Виконавець має право негайно припинити доступ Користувача до матеріалів онлайн-курсу без повернення сплачених Замовником коштів, а також вимагати від Замовника компенсації за заподіяні фактом поширення інформації збитки, включаючи втрачену вигоду.


5. Перенесення занять та пропуск занять


5.1. Цей розділ відноситься до онлайн уроків в режимі реального часу для індивідуального навчання:

        ◦ У разі, якщо Виконавець не може провести заняття, він зобов'язаний попередити Замовника за 24 години до початку заняття та перенести це заняття на зручний для Замовника час.

        ◦ У разі, якщо Замовник не може взяти участь у занятті, він зобов'язаний попередити про це Виконавця. Це робиться особистим зверненням до Виконавця за допомогою телефону, електронної пошти або месенджерів.

        ◦ Якщо Замовник попередить Виконавця за 24 години до початку заняття, Виконавець зобов'язаний перенести таке заняття і призначити новий час, виходячи зі своїх можливостей, узгодивши його з Замовником. Таке попередження робиться особистим зверненням до Виконавця за допомогою телефону, електронної пошти або месенджерів.

        ◦ Якщо Замовник не попередив Виконавця за 24 години до початку заняття про намір перенести це онлайн заняття, він зобов'язаний скасувати його, попередивши про це Виконавця. Таке попередження робиться особистим зверненням до Виконавця за допомогою телефону, електронної пошти або месенджерів. У цьому випадку заняття не переноситься, вартість скасованого заняття списується з авансу Виконавця, а послуга вважається виконаною щодо скасованого заняття.

        ◦ Якщо Замовник не висловив Виконавцю намір перенести або скасувати онлайн заняття та у встановлений час заняття Замовник не з'явиться для участі у занятті, то таке заняття вважається скасованим з вини Замовника, вартість скасованого заняття списується з авансу Виконавця, а послуга вважається виконаною щодо скасованого заняття .

        ◦ У разі проведення індивідуальних занять Виконавець зобов'язаний очікувати Замовника до закінчення часу заняття. У разі відсутності Замовника для участі у занятті протягом цього часу, заняття вважається пропущеним з вини Замовника, вартість скасованого заняття списується з авансу Виконавця, а послуга вважається виконаною щодо скасованого заняття.

5.2. У разі проведення групового онлайн заняття Виконавець не зобов'язаний чекати на реєстрацію Замовника на уроці, а має право починати заняття у встановлений час з іншими учнями. Замовник має право приєднатися до такого групового заняття під час його проведення у будь-який час. Виконавець не зобов'язаний компенсувати пропущений Замовником час у такому разі, вартість заняття списується з авансу Виконавця у повному розмірі, а послуга вважається виконаною щодо цього заняття.

6. Порядок здачі-прийому послуг


6.1. Послуги онлайн уроків вважаються наданими та прийнятими без складання актів здачі-приймання наданих послуг за відсутності письмової мотивованої відмови від прийняття Послуг, заявленої Замовником у триденний термін з моменту закінчення надання Послуг. На прохання Замовника Виконавець може надати Замовнику, або його представникам за довіреністю акт здачі-приймання наданих послуг за місцезнаходженням Виконавця, або направити акт поштовим відправленням за вказаною Замовником адресою. Послуги доступу до записаних відеоуроків, аудіо та інших навчальних матеріалів вважаються наданими та прийнятими Замовником без складання актів здачі-приймання наданих послуг з моменту отримання доступу до таких матеріалів через Інтернет.


7. Вартість послуг


7.1. Вартість Послуг зазначається Виконавцем у Прейскуранті на відповідній сторінці Сайту. Замовник самостійно обирає та оплачує послуги за допомогою платіжної системи, яка використовується Виконавцем.


8. Порядок розрахунків та умови повернення коштів


8.1. Оплата Послуг за Договором здійснюється у порядку 100 (сто)-відсоткової передоплати. Замовник має право оплатити Послуги такими способами: Банківською карткою, електронними грошима або іншими способами через платіжні системи, які є на Сайті Виконавця. Датою оплати вважається дата проведення транзакції через платіжну систему.

8.1.1. Доступ до відеокурсів надається негайно після транзакції.

8.1.2. Групове навчання передбачає оплату кожного календарного місяця. Кількість занять у кожному місяці залежить від кількості робочих днів на місяць згідно з виробничим календарем України та ніяк не впливає на вартість навчання за місяць. Користувач на власний розсуд може внести аванс за кілька місяців наперед.

8.1.3. Інтенсивні курси (Курс А1 - 32 години та Курс А2 - 40 годин) оплачуються повністю одним платежем і не передбачають повернення коштів.

8.1.4. порядок оплати індивідуальних уроків. Перше заняття сплачується разово. Якщо користувач після першого заняття приймає рішення про продовження навчання, то надалі оплата вноситься авансом мінімум за 5 занять не пізніше ніж за 24 години до призначеного заняття.

8.2. Повернення коштів

Повернення коштів можливе у наступних випадках:

8.2.1. За умови авансової оплати групових занять за декілька місяців наперед Замовник має право на повернення коштів за не розпочаті місяці навчання. Для цього він повинен попередити Виконавця до 25 числа поточного місяця про це.

8.2.2. За умови індивідуального навчання Замовник має право на повернення сплачених коштів за всі не розпочаті уроки. В цьому випадку Замовник має попередити Виконавця у будь-який час, але не розпочатими будуть вважатися всі заняття, що наступають за 24 години та пізніше.

8.2.3. Повернення коштів за інтенсивні курси можливе лише до початку першого уроку курсу.

8.2.4. Повернення коштів за вебінарні курси у записі можливе протягом 48-ми годин після оплати


9. Відповідальність сторін


9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства України.


10. Підстави та порядок розірвання договору


10.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін на підставах, передбачених законодавством України. Розірвання Договору в односторонньому порядку провадиться лише за письмовою вимогою Сторін протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Стороною такої вимоги.


11.Форс-мажор


11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.


12. Інші умови


12.1. Сторони визнають, що якщо якесь із положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору є обов'язковими для Сторін протягом строку дії Договору. До цього Договору, включаючи тлумачення його положень та порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

 

13. Реквізити Виконавця


ФОП Рожков Володимир Володимирович, Ідентифікаційний номер платника податків 3405102459, тел: +38 (063) 812-12-12, +38 (067) 219-98-75, email: cursos@espanita.com.ua, адреса: м. Київ , вул. Басейна 1/2, офіс 40